مبنای ۲

سوال

عدد طبیعی n مفروض است الگوریتمی بنویسید که معادل این عدد را در مبنای۲ بدست آورد.

در حال بررسی 0
Ali 2 ماه 0 پاسخ ها 26 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ