پاسخ ها ( ۱۰ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4. b=int(input(‘Enter Number: ‘))

  c=int(input(‘Enter Number: ‘))

  if(a>b) and (b>c):

  print(b)

  elif(a>c) and (c>b):

  print(c)

  elif(b>a) and (a>c):

  print(a)

  elif(b>c) and (c>a):

  print(c)

  elif(c>a) and (a>b):

  print(a)

   

  elif(c>b) and (b>a):

  print(b)

  elif(c>a) and (b<c):

  print(b)

  else:

  print(‘error’)

 5.  

 6. پاسخ در تصویر ضمیمه

   

 7.  

 8.  

ارسال یک پاسخ