فلوچارت و الگوریتم

نظرسنجی

الگوریتم و فلوچارتی که نمره یک درس، ۱۰۰ دانشجو را از ورودی دریافت کند و میانگین نمرات را محاسبه کند و بالاترین نمره و کمترین نمره را نمایش دهد و تعداد دانشجویان با نمره کمتر از ۱۵ را نمایش دهد.

0
قاسم 2 سال 0 پاسخ ها 334 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ