عملیات روی دیکشنری

سوال

برنامه ای بنویسید که:
dictionary = {
‘a’: [1, 2, 54, 100, 32, 73],
‘b’: [82, 34, 12, 67, 90, 37],
‘c’: (9, 8, 7, 6, 78, 65, 13)
}

  1. max و min تک تک کلیدهای دیکشنری را محاسبه و به خروجی ببرد؛
  2. max و min مجموع اعداد بین هر سه کلید را محاسبه و به خروجی ببرد؛
  3. تک تک عناصر کلید a را بهعلاوه ی عدد ۱۰، عناصر کلید b منهای عدد ۱۰ و عناصر کلید c ضربدر ۲ کند.

نکته:

دیکشنری را با set اشتباه نگیرید…     😉

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 8 ماه 3 پاسخ ها 117 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ