عدد کوچکتر به توان عدد بزرگتر

سوال

برنامه ای بنویسید aو bرا بگیرد سپس عدد کوچکتر را به توان عدد بزرگتر رسانیده و حاصل را
نمایش دهد.

در حال بررسی 0
SaraAh 1 سال 4 پاسخ ها 315 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۴ )

 1.  

 2.  

 3. سلام پایتون
  print(“Hi please enter: “)
  x = int(input(“x?”))
  y = int(input(“y?”))
  if x<y:
  print(x**y)
  else:
  print(y**x)
  print(“here you are:)”)

ارسال یک پاسخ