عدد چاپ کن

سوال

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را که تعداد ارقامش مشخص نیست از کاربر گرفته و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند.

ورودی

در یک خط عدد به شما داده می‌شود. طول عدد از ۱۰۰ کوچکتر است.

خروجی

به ازای هر رقم ابتدا خود آن رقم به همراه ‍: را چاپ کرده سپس به تعداد آن رقم از همان رقم چاپ کنید.
ورودی:

خروجی:

حل شده 1
Mohsen 4 سال 7 پاسخ ها 3563 دیده شده 6

پاسخ ها ( ۷ )

 1. بهترین پاسخ
 2. Console.WriteLine(“enter number”);
  int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int b;
  while (number!=0)
  {
  b = number % 10;
  number = number / 10;
  for (int i = 0; i < b; i++)
  {
  Console.Write(b);
  }
  Console.WriteLine();
  }

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7. class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write(“enter number please:”);
  int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int T;
  while(n!=0)
  {
  T = n % 10;
  n = n / 10;
  for (int i = 0; i <T; i++)
  {
  Console.Write(T);
  }
  Console.WriteLine();
  }
  }
  }
  }

ارسال یک پاسخ