عدد چاپ کن

سوال

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را که تعداد ارقامش مشخص نیست از کاربر گرفته و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند.

ورودی

در یک خط عدد به شما داده می‌شود. طول عدد از ۱۰۰ کوچکتر است.

خروجی

به ازای هر رقم ابتدا خود آن رقم به همراه ‍: را چاپ کرده سپس به تعداد آن رقم از همان رقم چاپ کنید.
ورودی:

خروجی:

حل شده 1
Mohsen 8 ماه 7 پاسخ ها 125 دیده شده 5

پاسخ ها ( ۷ )

 1. Console.WriteLine(“enter number”);
  int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int b;
  while (number!=0)
  {
  b = number % 10;
  number = number / 10;
  for (int i = 0; i < b; i++)
  {
  Console.Write(b);
  }
  Console.WriteLine();
  }

 2. بهترین پاسخ
 3.  

 4. class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write(“enter number please:”);
  int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int T;
  while(n!=0)
  {
  T = n % 10;
  n = n / 10;
  for (int i = 0; i <T; i++)
  {
  Console.Write(T);
  }
  Console.WriteLine();
  }
  }
  }
  }

 5.  

 6.  

 7.  

ارسال یک پاسخ