عدد به حروف ۲

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح نهایتا ۱۲ رقمی از ورودی گرفته سپس آن را به حروف تبدیل کرده و در خروجی نمایش دهد.
ورودی
ورودی شامل یک عدد صحیح n می باشد.۱le n le 9999999999991n۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
خروجی
خروجی برنامه‌ نمایش به حروف عدد ورودی می‌باشد. شرایط مسئله همانند مسئله عدد به حروف ۱ می‌باشد. دیکته کلمات جدید در ادامه آمده‌اند.
عدد
متن فینگیلیش
۱۰۰۰
Hezar
۱۰۰۰۰۰۰
Million
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
Milliard
# مثال
ورودی نمونه ۱

خروجی نمونه ۱
Nohsad O Shast O Haft Milliard O Sisad Million O Devist O Si O Chahar Hezar O Nohsad O Dava
0
behrad 1 ماه 0 پاسخ ها 23 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ