عدد به حروف ۲

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح نهایتا ۱۲ رقمی از ورودی گرفته سپس آن را به حروف تبدیل کرده و در خروجی نمایش دهد.
ورودی
ورودی شامل یک عدد صحیح n می باشد.۱le n le 9999999999991n۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
خروجی
خروجی برنامه‌ نمایش به حروف عدد ورودی می‌باشد. شرایط مسئله همانند مسئله عدد به حروف ۱ می‌باشد. دیکته کلمات جدید در ادامه آمده‌اند.
عدد
متن فینگیلیش
۱۰۰۰
Hezar
۱۰۰۰۰۰۰
Million
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
Milliard
# مثال
ورودی نمونه ۱

خروجی نمونه ۱
Nohsad O Shast O Haft Milliard O Sisad Million O Devist O Si O Chahar Hezar O Nohsad O Dava
در حال بررسی 0
behrad 2 سال 1 پاسخ 229 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

 1. static void Main(string[] args)
  {
  Console.WriteLine(“enter number”);
  int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(convertNumberToWords(n));
  }

  public static string convertNumberToWords(int number)
  {
  if (number == 0)
  return “sefr”;

  if (number < 0) return “minus ” + convertNumberToWords(Math.Abs(number)); string words = “”; if ((number / 1000000) > 0)
  {
  words += convertNumberToWords(number / 1000000) + ” million “;
  number %= 1000000;
  }

  if ((number / 1000) > 0)
  {
  words += convertNumberToWords(number / 1000) + ” hezar “;
  number %= 1000;
  }

  if ((number / 100) > 0)
  {
  words += convertNumberToWords(number / 100) + ” sad”;
  number %= 100;
  }

  if (number > 0)
  {
  if (words != “”)
  words += “o”;

  var unit = new[] { “sefr”, “yek”, “do”, “se”, “chahar”, “panj”, “shesh”, “haft”, “hasht”, “noh”, “dah”, “yazdah”, “davazdah”, “sizdah”, “chahardah”, “panzdah”, “shanzdah”, “hefdah”, “hejdah”, “noozdah” };
  var ten = new[] { “sefr”, “dah”, “bist”, “see”, “chehel”, “panjah”, “shast”, “haftad”, “hashtad”, “navad” };

  if (number < 20) words += unit[number]; else { words += ten[number / 10]; if ((number % 10) > 0)
  words += unit[number % 10];
  }
  }

  return words;
  }

ارسال یک پاسخ