شی گرایی و کلاس

سوال

با استفاده از برنامهنویسی مبتنی بر شی گرا یی، کلاسی به نام
Student طراحی کنید که نام، نامخانوادگی و شماره دانشجویی را به عنوان
ویژگی دریافت کرده و یک تابع به نام introduce در آن وجود داشته باشد
که با استفاده از آن نام و نامخانودگی هر فرد را نمایش دهد. به م ثال زیر
توجه کنید:

s = Student(‘ali’, ‘abedi’, ۵)
()s.introduce
>>> Hello. My name is ali abedi.

حل شده 1
asad 5 ماه 3 پاسخ ها 128 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

    بهترین پاسخ
  3.  

ارسال یک پاسخ