شماره دانشجویی

سوال

برنامه ای‌که‌نمرهای‌دانشجویی‌را‌دریافت‌کرده،‌اگر‌نمره‌کمتر‌‌از‌‌۱۱بود،‌کلمه‌
‌،“Failedوگرنه‌کلمه‌“Passedرا‌نمایش ‌میدهد

حل شده 0
aliiiiii 1 سال 4 پاسخ ها 195 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۴ )

  1.  

  2. بهترین پاسخ
  3.  

  4.  

    برنامه به زبان پایتون

     

ارسال یک پاسخ