شماره دانشجویی

سوال

برنامه ای‌که‌نمرهای‌دانشجویی‌را‌دریافت‌کرده،‌اگر‌نمره‌کمتر‌‌از‌‌۱۱بود،‌کلمه‌
‌،“Failedوگرنه‌کلمه‌“Passedرا‌نمایش ‌میدهد

حل شده 0
aliiiiii 2 ماه 3 پاسخ ها 71 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1. بهترین پاسخ
  2.  

    برنامه به زبان پایتون

     

  3.  

ارسال یک پاسخ