سوال گدا از ریاضی دان بزرگ

سوال

یکی از دانشمندان بزرگ ریاضی بعد از چندین دهه تحقیق و کشفیات بزرگ در ریاضیات روزی برای استراحت به کافه می رود. دم در کافه به گدایی که نشسته بود یک دلار می دهد و میگوید اگر تو بتوانی من را متعجب کنی ۱۰۰ دلار به تو می دهم. آن گدا هم سوال ریاضی به این دانشمند می دهد و دانشمند قبل از اینکه سوال را ببیند ۱۰۰ دلار را می دهد. آن سوال به انداره سنگین و پیچیده بود که از طرف آن دانشمند به ۳ دانشمند ریاضی دان دیگر نیز ارسال شد و هیچ یک به جوابی نرسیدند تا آخر کار به پیش گذا رفتند و جواب آن را یافتند و به این نکته رسیدند که همیشه به همه مسایل نباید با پیچیدگی سنگین نگاه کرد.

گاهی باید از دید ساده نگری به مسایل بسیار سخت نگاه کرد!

سوال اینه که جمله n ام دنباله رو برو رو بنویسید.
۱ , ۱۱ , ۲۱ , ۱۲۱۱ , ۱۱۱۲۲۱ , ۳۱۲۲۱۱ , …

در حال بررسی 0
Sahar 5 سال 1 پاسخ 577 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. package package1;
  import java.util.Scanner;
  public class Ta_3 {
  //۱,۱۱,۲۱,۱۲۱۱,۱۱۱۲۲۱,۳۱۲۲۱۱,…
  public static void main(String[] args) {
  Scanner reader=new Scanner(System.in);
  int n=reader.nextInt();
  String temp=””,r,result=”1″;
  int[] a=new int [n];
  int j,count;
  for(int i=0;i<n-1;i++ )
  {
  j=0;
  count=0;
  r=result;
  result=””;
  char[] ch=r.toCharArray();
  int k=r.toCharArray().length;
  k-=1;
  int h=0;
  while (k!=-1)
  {
  ch[h]=r.charAt(k);
  k–;
  h++;
  }
  String s=new String(ch);
  a[i]=Integer.parseInt(s);
  while(a[i]!=0)
  {

  temp=Integer.toString(a[i]%10);
  a[i]/=10;
  if(temp.equals(r.charAt(j)+””))
  {
  count++;
  temp=Integer.toString(a[i]%10);
  if(a[i]!=0&&temp.equals(r.charAt(j)+””)!=true){
  result+=Integer.toString(count).concat(r.charAt(j)+””);
  j+=count;
  count=0;
  }

  }
  else
  {
  if(count==0)
  result+=Integer.toString(count+1).concat(r.charAt(j)+””);
  if(a[i]!=0)
  j++;
  }

  if(a[i]==0)
  {
  result+=Integer.toString(count).concat(r.charAt(j)+””);
  }

  }

  }
  System.out.println(result);
  reader.close();
  }

  }

ارسال یک پاسخ