سوال پایتون

سوال

برنامه ای بنویسید با استفاده از تعریف تابع که در پارامتر ورودی یک دیکشنری دریافت نماید. کلید اول “ord” و ارزش این کلید یک رشته به تعداد حداکثر ۲۰ کارکتر باشد و در کلید دوم “chr” که ارزش این کلید یک رشته به تعداد ۱۰ عدد (بین ۶۵ تا ۱۲۲) با فاصله از هم جدا شده اند تشکیل شده باشد.
در تابع قرار هست در ابتدا چک شود این کلید ها وجود دارند یا خیر و برای هر قسمتی که کلید چک میشود بطور مثال برای ord مقدار کد اسکی تک تک کارکتر ها در یک خط با فاصله از هم چاپ نماید. و برای chr نیز کارکتر های حاصله بهم چسبیده در نهایت چاپ شوند. به هیچ عنوان مجاز به استفاده از مواردی که تدریس نشده است نمی باشید.

بطور مثال :

func_name(chr=”65 66 67″, ord=”xyz”)

خروجی نهایی
۱- abc
۲- ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲

⭕️ نکته : ممکنه بخواهید دقیقا یک دیکشنری به داخل پاس نمایید که باید به این صورت ارسال شود:
D = {‘a’:1, ‘b’:2, ‘c’:3}
func(D)
یا
func(chr=”65 66 67″, ord=”xyz”)

📌 راهنمایی : تابع chr با ورودی عدد کد اسکی کارکتر را خروجی خواهد داد. تابع ord کارکتر دریافت و کد اسکی خروجی خواهد داد.با استفاده از عملگر یا operand یا علامت (+) میتوانید دو رشته را بهم متصل یا بچسبانید.با استفاده از متد و attribute موجود در کلاس رشته (str) بنام split میتوانید یک رشته را به تیکه هایی با یک کارکتر مشترک هستند خُرد یا تیکه تیکه کنید. بعبارتی در رشته بدنبال کارکتر مورد نظر میگردد اگر یافت کرد تا جایی که پیمایش کرده از رشته برمیدارد و تا انتها همین عمل را انجام میدهد در نهایت تمام تیکه های صورت گرفته در داخل یک لیست خروجی میدهد. با استفاده از in میتوانید کلید یک دیکشنری را چک نمایید.

مثال split که کارکتر فاصله را مد نظر داشته است:
b = “Hello Hello World!!!”
print( b.split(” “) )
[‘Hello’, ‘Hello’, ‘World!!!’]

⭕️ نکته : متد split فقط مجاز هستید در حل این مسئله استفاده نمایید. میتواند از عملگر in و از متد get نیز استفاده کنید.

موفق و پیروز باشید

در حال بررسی 0
09190377993 2 سال 1 پاسخ 288 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ