سه عدد را به عنوان روز ، ماه و سال بگیرد و تاریخ فردای

سوال

برنامه ای که سه عدد را به عنوان روز ، ماه و سال بگیرد و تاریخ فردای آن را محاسبه کند ؟

در حال بررسی 0
Unknown 1 سال 5 پاسخ ها 136 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۵ )

 1. Console.Write(“Enter day : “);
  int day = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(“Enter month : “);
  int month = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(“Enter year : “);
  int year = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (month >= 1 && month = 7 && month <= ۱۱)
  {
  if (day == 30)
  {
  month++;
  day = 1;
  }
  else
  day++;
  }
  else if (month == 12)
  {
  if (day == 29)
  {
  year++;
  day = 1;
  month = 1;
  }
  else day++;
  }
  Console.WriteLine("*************");
  Console.WriteLine(year + "/" + month + "/" + day );
  Console.WriteLine("***************");

  }

 2.  

 3. class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write(“Enter day : “);
  int day = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(“Enter month : “);
  int month = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(“Enter year : “);
  int year = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (month >= 1 && month <= 6)
  {
  if (day == 31)
  {
  month++;
  day = 1;
  }
  else day++;
  }
  else if (month >= 7 && month <= 11)
  {
  if (day == 30)
  {
  month++;
  day = 1;
  }
  else day++;
  }
  else if (month == 12)
  {
  if (day == 29)
  {
  year++;
  day = 1;
  month = 1;
  }
  else day++;
  }
  Console.WriteLine();
  Console.Write(year + “/” + month + “/” + day + “n”);
  }
  }
  }

ارسال یک پاسخ