ساختن پوشه و انتقال فایل براساس تاریخ

نظرسنجی

تعدادی پوشه شامل ایمیج و ویدیو روی کامپیوتر داریم می خواهیم به این فایل ها نظم دهیم.

بر اساس تاریخ تغییر فایل یکسری پوشه بسازیم و درون اینها دو پوشه جداگانه برای تصویر و ویدیو بسازیم، سپس تصاویر و ویدیوها براساس تاریخ تغییر درون پوشه متناظر کپی کنیم؟

1
Hosseinrasravesh 4 ماه 0 پاسخ ها 48 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ