ساختمان داده

سوال

-الگوریتمی طراحی کنید که تعداد عناصر موجود در یک لیست پیوندی یک جهته را شمارش نماید.

۲ -الگوریتمی طراحی کنید که مقدار بخش Info از عنصر K اُم )K یک عدد است. مثالً ۲ = K یعنی عنصر

دوم، ۵ = K یعنی عنصر پنجم( در یک لیست پیوندی یک جهته را به مقدار دلخواه Y تغییر دهد.

۳ -الگوریتمی طراحی کنید که در سمت چپ عضو K اُم )K یک عدد است. مثالً ۲ = K یعنی عنصر دوم، K

۵ = یعنی عنصر پنجم( در یک لیست پیوندی یک جهته، یک عضو جدید درج نماید.

۴ -الگوریتمی طراحی کنید که دو لیست پیوندی یک جهته با آدرس های شروع First1 و First2 را به

یکدیگر متصل نموده و در انتها یک لیست پیوندی یک جهته وجود داشته باشد.

۵ -الگوریتمی طراحی کنید که یک لیست پیوندی یک جهته را از آدرس فرضی S به دو بخش تقسیم

نماید به طوری که S ،آدرس عضو آغازین لیست پیوندی دوم باشد.

۶ -الگوریتمی طراحی کنید که از روی یک لیست پیوندی یک جهته، یک نسخه کپی تهیه نموده و در

انتها دو لیست پیوندی یک جهته که اطالعات ) بخش Info عناصر( آنها عیناً مانند یکدیگر است وجود

داشته باشد.


ضمیمه ها
0
Amir0250010747 7 ماه 0 پاسخ ها 166 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ