ساختار

سوال

در ++C, برنامه ای بنویسید که با استفاده از ساختار structure، نام،شماره دانشجویی و معدل تعداد n دانشجو را از ورودی خوانده ، دانشجویی را که دومین معدل را از نظر بزرگی دارد پیدا کند سپس تابعی را فراخوانی کند و در آن چک کند که آن معدل عددی کامل است یا خیر سپس در خروجی نام، شماره دانشجویی ، معدل و اینکه معدل ها عددی کامل هستند یا خیر را چاپ نماید.

در حال بررسی 0
M 4 ماه 1 پاسخ 81 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ