رمزگشایی

سوال

با استفاده از ریجکس، برنامه ای بنویسید که یک حرف قبل و بعد از اسلش را در متن زیر واکشی کرده، به هم چسپانده و به خروجی ببرد.
text = “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad M/anim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repr/yhenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia/meserunt mollit anim id est laborum.”

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 4 ماه 1 پاسخ 44 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ