رشته ها

سوال

برنامه ایی بنویسید که از کاربر بخواهد  غذاهای مورد علاقه اش را وارد کند  به شرطی که بعد از وارد کردن نام هر غذا یک فاصله دهد .سپس  نام غذاهایی که کلمه ی “چلو” در آنها وجود دارد را  در خروجی نمایش دهد.

حل شده 2
فاطمه گلشنی پایدار 4 سال 4 پاسخ ها 335 دیده شده 4

پاسخ ها ( ۴ )

 1. int i;
  bool flag;
  string str;
  String[] str2 = new string[10];
  Console.WriteLine(“Hi dear user!!nWhat are your favorite foods?”);
  Console.WriteLine(“please enter their names, only after each name enter a space : “);
  str = Console.ReadLine();
  str = str.ToLower();
  str2 = str.Split(‘ ‘);
  Console.WriteLine(“nnn*******************”);
  for (i = 0; i < str2.Length; i++)
  {
  if (flag = str2[i].Contains(“chelo”))
  Console.WriteLine(str2[i]);
  }
  Console.WriteLine(“*******************nnn”);

  بهترین پاسخ
 2. int i;
  bool flag;
  string str;
  String[] arraystr2 = new string[10];
  Console.WriteLine(“enter name foods”);
  str = Console.ReadLine();
  str = str.ToLower();
  arraystr2 = str.Split(‘ ‘);
  Console.WriteLine(“******************”);
  for (i = 0; i < arraystr2.Length; i++)
  {
  if (flag = arraystr2[i].Contains("chelo"))
  Console.WriteLine(arraystr2[i]);
  }

 3.  

 4. class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  String[] str1 = new string[12];
  Console.WriteLine(“enter ghaza:”);
  string str = Console.ReadLine();
  str = str.ToLower();
  str1 = str.Split(‘ ‘);
  int i;
  bool flag;
  for(i = 0; i < str1.Length; i++)
  {
  if (flag = str1[i].Contains(“chelo”))
  Console.WriteLine(str1[i]);
  }
  }
  }
  }

ارسال یک پاسخ