در کد زیر گفته دو عدد داخل یک لیست را جمع بزنید و با عدد هدف مقایسه کنید

سوال

تابعی بنویسید که دو مقدار دریافت میکند، اولی لیستی از اعداد و دومی یک عدد هدف، سپس بررسی کند که آیا میتوان عدد هدف را با جمع کردن دو عدد از لیست داده شده، بدست آورد یا خیر. خروجی باید True یا False باشد.

در حال بررسی 0
amir2434 1 سال 1 پاسخ 343 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. def findnum(n,list):
      templist=[]
      lenlist=len(list)
      m=1
      for i in range (lenlist) :
          for j in range(m,lenlist,1):
             templist.append(list[i]+list[j])
          m+=1
      if n  in templist :
          return (True)
      else :
         return (False)

ارسال یک پاسخ