خواندن پکت های فایل pcap

سوال

باسلام
من یه فایل pcap دارم که تشکیل شده از پکت های شبکه هست و من با دستورات زیر و تابع sniff فایل پی کپ خواندم و خروجی گرفتم .

from scapy.all import *
def method_filter_HTTP(pkt):
pkt.show()
sniff(offline=’C:\Users\Raheleh\Desktop\python\BIN_Tbot_2E1814CCCF0C3BB2CC32E0A0671C0891_2012-12.pcap’,prn=method_filter

لطفا کد اسکریپتی بردهید تا من یک تابع جریان داشتم که اطلاعات زیر را در پکت های فایل بخواند و در خروجی نشان دهد .

class Flow:
srcIp = ”
dstIp = ”
srcPort = 0
dstPort = 0
protocol = ”
startTime = 0
endTime = 0
duration = 0
count = 0
bytesCount = 0
packets = []

0
baran-rainy 4 ماه 0 پاسخ ها 35 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ