خطا سرور

سوال

alert(“hi”);

$(document).ready(function () {

$.post(“/Home/getdep”)

.done(function (showtoUser) {

for (var item in showtoUser) {

$(“#department”).append(

“<option>” + showtoUser[item].pkiD + ” – ” + showtoUser[item].Skill + “</option>”

);

}

})

.fail(function () {

})

.always(function () {

});

$(“#department”).on(‘change’,function (e) {
var dep = $(“#department”).val();
alert(dep);

var dep2 = dep.split(“-“);

$.post(“/Home/getdocs”, { dep: dep2[0]})

.done(function (showtoUser) {

$(“#doctor”).empty();

//This is item addition and dont improtant then get put
$(“#doctor”).append(“<option>” + “انتخاب کنید” +”</option>”);

for (var item in showtoUser) {

$(“#doctor”).append(

“<option>”+ showtoUser[item].pkiD + ” – ” + showtoUser[item].Name + ” ” + showtoUser[item].Family +”</option>”

);

}

// )

})

.fail(function () {

})

.always(function () {

});

});

});

سلام وقت بخیر بنده یک هفته هست درگیر این خطا هستم و تمام کدهارو زیرو رو کردم درست نشده ممنون میشم بهم کمک کنید و اکر لازم بود کدهارو هم بفرستم

خطا ها

forms/appointment:1
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()

setmeets:1
Failed to load resource: the server responded with a status of 500 ()

0
محمد_99 2 ماه 0 پاسخ ها 73 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ