پاسخ ( ۱ )

  1. در کدی که نوشتید در سومین حلقه for و در اولین else if داخل این for شما نوشتید:

    چون آرایه zeroBase هست آرایه number فقط تا number.length – 1 گنجایش دارد و element که شما نوشتید وجود ندارد. (مثلا اگه شما داخل یک آرایه پنج المنت قرار دادید به این صورت خواهد بود: a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 همانطور که می بینید از ۰ تا ۴ هست و a_5 وجود ندارد. چون از صفر جایگذاری شده)

    متد length تعداد بخش هایی که در آرایه قرار داره رو میشماره نه شماره آخرین element رو. درواقع شماره آخرین element یکی کمتر از طول آن است.

     

ارسال یک پاسخ