حل یک معما

سوال

برنامه ایی بنویسید که معمای زیر را حل کند:
یک رمز پنج رقمی داریم که می خواهیم آن را به دست آوریم.این رمز پنج رقمی ویژگی های زیر را دارد:
_عدد پنجم + عدد سوم =۱۴
_عدد چهارم یکی بیشتر از عدد دوم است
_عدد اول یکی کمتر از دو برابر عدد دوم است
_عدد دوم + عدد سوم =۱۰
_مجموع تمام پنج رقم برابر است با ۳۰

حل شده 2
فاطمه گلشنی پایدار 1 سال 2 پاسخ ها 223 دیده شده 3

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

  2. بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ