حل دترمینان ماتریس ان در ان با استفاده از قانون کرامر

سوال

میدانیم که دترمینان ماتریس n × n از روی دترمینان ماتریس (۱ − n) × (۱ − n (قابل محاسبه
است. همچنین میدانیم دترمینان ماتریس ۲ × ۲ از تفاضل حاصل ضرب عناصر روی قطر ماتریس
بدست میآید. تابعی به نام Determinant بنویسید که دترمینان هر ماتریس مربعی داده شدهای را
حساب کند.
سپس با استفاده از این تابع، برنامهای بنویسید که ضرایب دستگاه معادالت خطی B = AX را که شامل
درایه های ماتریس  آ اِن در اِن و ماتریس بی اِن در یک  است را بخواند و با استفاده از قانون کرامر جوابهای X را
بیابد.

0
Paniz 3 ماه 0 پاسخ ها 34 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ