حروف صدا دار و بی صدا

سوال

اسکریپتی بنویسید که رشته ای را از کاربر دریافت کند و حروف صدادار و بی صدا و غیر از آن را به همراه موقعیت آن در رشته مشخص کند.

در حال بررسی 0
Hamid_Kh_1998 9 ماه 2 پاسخ ها 102 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۲ )

 1.  

 2. str1=input(‘Enter str: ‘).lower()
  for i in range (0,len(str1)):
      if ord(str1[i])>96 and ord(str1[i])<127:
          if str1[i]==’o’ or str1[i]==’i’ or str1[i]==’u’ or str1[i]==’e’ or str1[i]==’a’:
              print (f’Character {i+1}om az reshte, harf seda dar ast’)
          else:
              print (f’Character {i+1}om az reshte, harf seda dar nist’)
      else:
          print (f’Character {i+1}om az reshte, gheir az horof alefba ast’)

ارسال یک پاسخ