حذف عدد های تکراری

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد که اگر در آن رقم  تکراری داشت آن را فقط یکبار بنویسید.

ورودی :۱۲۳۱۴۵۲

خروجی: ۱۲۳۴۵

در حال بررسی 0
behinazare 4 سال 3 پاسخ ها 458 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

 1. Console.WriteLine(“enter number”);
  string n = Console.ReadLine();
  char[] ch = n.ToCharArray();
  ArrayList listNumber = new ArrayList();
  for (int i = 0; i < ch.Length; i++)
  {
  if (listNumber.Contains(ch[i]) == false)
  {
  listNumber.Add(ch[i]);
  }
  }
  foreach (var item in listNumber)
  {
  Console.Write(item);
  }

 2.  

ارسال یک پاسخ