حجم و مساحت کره

سوال

برنامهای‌که‌شعاع‌کره ای‌را‌دریافت‌کرده‌مساحت‌و‌حجم‌کره‌را‌محاسبه‌می نماید‌ نشان میدهد‌(در‌این‌
برنامه‌از‌کلاسی‌به‌نام‌‌
Sphereاستفاده‌میکند‌که‌فیلد‌شعاع‌(‌)rآن‌فقط‌خواندنی‌میباشد).‌

حل شده 0
zahraaaaaaaaaa 2 سال 1 پاسخ 120 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ