جستجویک رشته در رشته دیگر

سوال

برنامه‌ای‌که‌دو‌رشتهرا‌از‌ورودی‌خوانده،‌رشته‌‌S1را‌در‌رشته‌‌S2جستجو‌می‌کند‌.در‌این‌برنامه،‌
‌ خواندن‌رشته ‌ ها‌توسط‌متد‌اصلی‌و‌جستجوی‌رشته‌توسط‌ متدی‌ دیگر انجام‌میشود.‌
وظایف‌متدها‌:‌
متد‌:
mainدو‌رشته‌را‌خوانده،‌با‌فراخوانی‌متد‌‌، ‌ search_stringرشته‌اول‌را‌در‌رشته‌دوم‌جستجو‌میکند‌.
‌ سپس‌،پیغام‌مناسب‌چاپ‌مینماید‌.‌
متد‌ ‌ ‌:
search_stringرشته‌اول‌را‌در‌رشته‌دوم‌جستجو‌میکند‌.اگر‌رشته‌اول‌در‌رشته‌دوم‌باشد،‌مکان‌شروع‌
‌ رشته‌اول‌در‌رشته‌دوم‌،وگرنه‌صفر‌را‌برمیگرداند.

حل شده 0
Shadiiii 2 سال 1 پاسخ 114 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ