جدا کردن ۳ رقم ۳ رقم اعداد

سوال

سلام به برنامه نویسان عزیز انجمن درسمن . میخواستم داخل ادیت تکس بشه اعدادی که کاربر وارد میکنه رو ۳ رقم ۳رقم با “,” جدا کنم هرکاری کردم نشد . لطف کنید کدش رو برام بزارید ممنون.

در حال بررسی 0
amir 3 سال 1 پاسخ 390 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. یه کلس درست کنید به اسم

  NumberTextWatcherForThousand

  بعد این کد رو کپی کنید توش

  package com.example.fazelsbr.myapplication;

  import android.text.Editable;
  import android.text.TextWatcher;
  import android.widget.EditText;
  import java.util.StringTokenizer;

  /**
  * Created by skb on 12/14/2015.
  */
  public class NumberTextWatcherForThousand implements TextWatcher {

  EditText editText;

  public NumberTextWatcherForThousand(EditText editText) {
  this.editText = editText;

  }

  @Override
  public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {

  }

  @Override
  public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {

  }

  @Override
  public void afterTextChanged(Editable s) {
  try
  {
  editText.removeTextChangedListener(this);
  String value = editText.getText().toString();

  if (value != null && !value.equals(“”))
  {

  if(value.startsWith(“.”)){
  editText.setText(“0.”);
  }
  if(value.startsWith(“0”) && !value.startsWith(“0.”)){
  editText.setText(“”);

  }

  String str = editText.getText().toString().replaceAll(“,”, “”);
  if (!value.equals(“”))
  editText.setText(getDecimalFormattedString(str));
  editText.setSelection(editText.getText().toString().length());
  }
  editText.addTextChangedListener(this);
  return;
  }
  catch (Exception ex)
  {
  ex.printStackTrace();
  editText.addTextChangedListener(this);
  }

  }

  public static String getDecimalFormattedString(String value)
  {
  StringTokenizer lst = new StringTokenizer(value, “.”);
  String str1 = value;
  String str2 = “”;
  if (lst.countTokens() > 1)
  {
  str1 = lst.nextToken();
  str2 = lst.nextToken();
  }
  String str3 = “”;
  int i = 0;
  int j = -1 + str1.length();
  if (str1.charAt( -1 + str1.length()) == ‘.’)
  {
  j–;
  str3 = “.”;
  }
  for (int k = j;; k–)
  {
  if (k 0)
  str3 = str3 + “.” + str2;
  return str3;
  }
  if (i == 3)
  {
  str3 = “,” + str3;
  i = 0;
  }
  str3 = str1.charAt(k) + str3;
  i++;
  }

  }

  public static String trimCommaOfString(String string) {
  // String returnString;
  if(string.contains(“,”)){
  return string.replace(“,”,””);}
  else {
  return string;
  }

  }
  }

  حالا کافیه برای ادیت تکستتون

  بنویسید

  editText.addTextChangedListener(new NumberTextWatcherForThousand(editText));

ارسال یک پاسخ