جدا کردن رشته ای از اعداد با کاما

سوال

با سلام

برنامه ای بنویسید که یک رشته ی عددی مثل (“۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰”) دریافت کند و سپس سه رقم سه رقم به این صورت (۱,۲۳۴,۵۶۷,۸۹۰) ارقام را از هم جدا کند.

توجه داشته باشید:

 1. برنامه بدون توابع پیش فرض پایتون نوشته شود،
 2. در طول فرایند حل سوال، به هیچ وجه رشته به عدد تبدیل نشود، یعنی خروجی یک رشته باشد؛
 3. از این روش هم استفاده نشود:num = ‘1234567890’
  print(f”{int(num):,}”)

با سپاس

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 3 ماه 3 پاسخ ها 104 دیده شده 2

پاسخ ها ( ۳ )

 1. import collections
  class mystring(collections.UserString):
      def remove(self,*args):
          self.data=self.data.replace(*args,”)

  strNum=mystring(‘1234567890876785764′)
  def cama_2(a):
      if len(a)<3:
          print(a,end=”)
      else:
          b=’,’+a[-3:]
          a.remove(str(a[-3:]))
          cama_2(a)
          print(b,end=”)

  cama_2(strNum)

 2. str_number=input(‘Please enter number : ‘)
  counter=0
  new_string=”
  for i in str_number[::-1]:
  counter+=1
  new_string+=i
  if counter%3==0:
  new_string+=’,’
  print(new_string[::-1])

 3. def cama (n):
          temp=””
          count=0
          for i in n [::-1]:
              temp+=i
              count+=1
              if count%3==0:
                  temp=temp+”,”
          temp=temp [::-1]
          print(temp)

  cama (“12346789”)

ارسال یک پاسخ