جابجایی عناصر آرایه

سوال

برنامهای بنویسید که جای بزرگترین و کوچکترین عضو یک آرایه را باهم عوض کند

در حال بررسی 0
jfjcjxjxh 5 ماه 1 پاسخ 63 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
  int x;
  cout<<“Enter Lenght Array : “;
  cin>>x;
  int *p=new int[x];
  for(int i=0 ; i<x ; i++)
  {
  cout<<“Number “<<i+1<<” : “;
  cin>>p[i];
  }
  for(int i=x-1 ; i>=0 ; i–)
  {
  for(int j=0 ; j<i ; j++)
  {
  if(p[j]>p[j+1])
  {
  int temp=p[j];
  p[j]=p[j+1];
  p[j+1]=temp;
  }
  }
  }
  for(int i=0 ; i<x ; i++)
  {
  cout<<p[i]<<“t”;
  }
  }

ارسال یک پاسخ