توان

سوال

برنامه ای‌که‌‌mو‌‌nدو‌عدد‌صحیح‌و‌مثبت‌را‌خوانده،‌با‌استفاده‌از‌عملگر‌،‌mبه توان nرا‌
‌ محاسبه‌و‌چاپ‌مینماید.‌

در حال بررسی 0
aliiiiii 1 ماه 1 پاسخ 75 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ