محاسبه درصد تخفیف کتاب در جاوا

سوال

برنامه ای بنویسید که قیمت یک کتاب ومیزان تخفیف آنرا از ورودی بخواند وقیمت کتاب را پس از کسر تخفیف محاسبه کند. برنامه را با استفاده از یک متد بنویسید.

با ذکر توضیح

0
mojtaba1372 3 ماه 0 پاسخ ها 70 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ