تقسیم در ارایه ها

سوال

برنامه‌ای‌که‌با‌خواندن‌تعدادی‌عدد‌از‌ورودی،‌آن‌ها‌را‌در‌آرایه‌ای‌قرار‌می‌دهد‌.سپس،‌کلیه‌عناصر‌آرایه‌را‌
بر‌عنصر‌وسط‌تقسیم‌می‌کند‌. ‌ اگر‌عنصر‌وسط‌صفر‌باشد‌،بر‌عنصر‌بعد‌از‌عنصر‌وسط‌تقسیم‌مینماید‌.اگر‌این‌عنصر‌
صفر‌باشد،‌بر‌عنصر‌قبل‌از‌عنصر‌وسط‌تقسیم‌می‌کند‌.اگر‌این‌عنصر‌صفر‌باشد‌،برای‌پیدا‌کردن‌عنصری‌غیر‌از‌صفر‌
‌ و‌انجام‌تقسیم‌،به‌روند‌قبلی‌ادامه‌میدهد‌. ‌ اگر‌همه‌عناصر‌آرایه‌صفر‌باشند‌،پیام‌مناسبی‌صادر‌میکند.‌
توضیح‌:پس‌از‌قرار‌دادن‌عناصر‌در‌آرایه،‌ اندیس‌وسط‌ را‌محاسبه‌کرده،‌عنصر‌وسط‌را‌پیدا‌مینماید‌.اگر‌صفر‌
‌ نبود،‌عمل‌تقسیم‌را‌انجام‌میدهد‌. ‌ این‌شمارنده‌به‌اندیس‌وسط‌ اضافه‌میشود‌تا‌اگر‌مثبت‌بود،‌عنصر‌بعد‌از‌عنصر‌
وسط‌ و‌اگر‌منفی‌بود،‌عنصر‌قبل‌از‌عنصر‌وسط‌ موردبررسی‌قرار‌گیرد‌تا‌عمل‌تقسیم‌انجام‌شود‌.اگر‌عنصر‌غیر‌صفری‌
در‌آرایه‌پیدا‌شود،‌ ‌  ‌
actionفراخوانی‌میشود‌تا‌تمام‌عناصر‌آرایه‌را‌بر‌آن‌عنصر‌تقسیم‌کند‌.اگر‌همه‌عناصر‌صفر‌
‌ باشند‌،برنامه‌پیام‌مناسبی‌صادر‌میکند.

حل شده 0
aliiiiii 2 سال 1 پاسخ 120 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ