تغییر در کد

سوال

آرایه ای ۱۲ تایی برای ۱۲ ماه سال از شی tempreture میخوام و این کدها بر اساس همین آرایه ۱۲ تایی نیازمند تغییر هستند.


import java.util.*;
public class example6_17 {
static Scanner console = new Scanner(System.in);
public static void main(String [] args)
}
Temprature mehrMonth=new Temprature();
int numDay;
System.out.print("Enter number of the days in Mehr : ");
numDay=console.nextInt();
int[] minT=new int[numDay];
int[] maxT=new int[numDay];
System.out.println("Enter daily maximum "
+ " tempratures for mehrMonth");

for(int i=0; i<numDay; i++)
maxT[i]=console.nextInt();
System.out.println();
System.out.println(“Enter daily mainimum ”
+ ” tempratures for mehrMonth”);
for(int i=0; i<numDay; i++)
minT[i]=console.nextInt();
System.out.println();
mehrMonth.setTemp(maxT,minT,31);
System.out.println(“mehrMonth n “+mehrMonth);
{
{
public class Temprature {
private int daysInMonth;
private int [] maxTemp;
private int [] minTemp;
public Temprature()
}
daysInMonth=0;
maxTemp=new int[31];
minTemp=new int[31];
{
//************
public Temprature(int [] maxT, int [] minT,int daysInM)
}
daysInMonth=daysInM;
maxTemp=new int[daysInM];
minTemp=new int[daysInM];
setTemp(maxT,minT,daysInM);
}
public void setTemp(int [] maxT, int [] minT, int daysInM)
} if(0<=daysInM && daysInM <=31)
{ daysInMonth=daysInM;
for(int i=0; i<daysInMonth;i++)
{ maxTemp[i]=maxT[i];
minTemp[i]=minT[i];
}
}
else
{ System.out.println(“Number of days in month”
+” is out of range”);
daysInMonth=0;
}
}
//**************
public int monthMaxTempDay()
} int day=0;
for(int i=1; i<daysInMonth;i++ )
if(maxTemp[day]<maxTemp[i])
day=i;
return day; }
public int averageMaxTemp() {
int sum
=
۰
;
for
(int
i
=
۰;
i
<daysInMonth
;
i++ )
sum+=maxTemp
[
i];
if
(daysInMonth!=
۰
)
return sum
/daysInMonth
;
else
return

۱
;
}
//**************
public int monthMinTempDay() {
int day
=
۰
;
for
(int
i
=
۱;
i
minTemp
[
i])
day
=
i
;
return day
;
}
public int averageMinTemp()
{
int sum=0;
for(int i=0; i<daysInMonth;i++ )
sum+=minTemp[i];
if(daysInMonth!=0)
return sum/daysInMonth;
else
return -1;
}
//********
public String toString()
{
String str;
str=”Maximum temprature : ” + maxTemp[monthMaxTempDay()]+”n”
+”Minimum temprature : ” + minTemp[monthMinTempDay()]+”n”
+”Average maximum temprature : ” + averageMaxTemp()+”n”
+”Average minimum temprature : “+ averageMinTemp()+”n”;
return str;
}
}

0
Omid28466 1 سال 0 پاسخ ها 125 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ