تغییر داده های لیست به کمک تابع (تمرینهای درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که ۵ عدد صحیح مثبت از ورودی گرفته و درون یک لیست قرار دهد، سپس توسط یک تابع همه عناصر لیست را ۱۰ برابر کرده و توسط برنامه اصلی لیست حاصل را چاپ کند.

Input :

Enter Number : 143

Enter Number : 69

Enter Number : 21

Enter Number : 567

Enter Number : 48

 

Output :

[۱۴۳۰ , ۶۹۰ , ۲۱۰ , ۵۶۷۰ , ۴۸۰]

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 8 پاسخ ها 402 دیده شده 2

پاسخ ها ( ۸ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4. def multiList(mainList):
      for i in range(len(mainList)):
          mainList[i] *= ۱۰
      return mainList
  mainList = []
  for i in range(0,5):
      mainList.append(int(input(‘Enter a positive integer: ‘)))
  print(multiList(mainList))

 5.  

 6.  

 7.  

  #۵adad mosbat daryaft kardeh va print 10 barabar

  list1=[]
  list2=[]
  for i in range (0,5):
  #in for 5 adad ra gerefteh va dar list1 zakhireh mikonad
       number=int(input(‘enter number positive :’))
       if number >0:
          list1.append(number)
       else:

          print(‘warning :number negative’)

  def number_positive(list1,list2) :
  #in tabe adad ra *10 va dar list2 zakhireh mikonad
        for adad in list1:
           list2.append(int(adad*10))

        return list2
  print(number_positive(list1, list2))

ارسال یک پاسخ