تعریف class در python

سوال

برنامه ای بنویسید که به کمک کلاس ۱۰ عدد صحیح و ۱۰ کارکتر از ورودی دریافت نماید:
به کمک تابعی میانگین ده عدد را محاسبه و چاپ نماید..
به کمک تابعی دو ماکزیمم اول در روی ده عدد را چاپ نماید.
به کمک تابعی مشخص کند که ده کارکتر نسبت به یکدیگر آینه ای هستند یا خیر؟ (برای مثال abba آینه ای است)

1
emma 6 ماه 0 پاسخ ها 92 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ