تعداد سرامیک های مربعی

سوال

برنامه ای بنویسید طول و عرض یک اتاق را دریافت کند و سپس اندازه یک ضلع مربعی شکل را نیز
دریافت کند.سپس تعداد سرمیک مربعی شکل را نیز دریافت کند.سپس تعداد سرامیک های مورد نیازبرای پوشش کف این اتاق را مشخص کند

در حال بررسی 0
SaraAh 1 سال 3 پاسخ ها 138 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ