تعداد ثانیه های سال

سوال

هرسال‌برابر‌با‌ ۴/۱۶۷×۱۱۸ثانیه‌است‌. ‌ برنامهای‌که‌ سال سن‌شما‌را‌ دریافت‌کرده‌،به‌ثانیه‌تبدیل‌میکند.و انرا نمایش میدهد.

حل شده 0
Shadiiii 2 سال 1 پاسخ 116 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ