تشخیص فصل سال (تمرینهای درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد به عنوان شماره روز سال ازورودی گرفته مشخص کند آن روز در چه فصلی از سال می باشد؟

Input :
۱۵۴
Output :
Summer

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 12 پاسخ ها 664 دیده شده 4

پاسخ ها ( ۱۲ )

 1.  

 2.  

 3. x=int(input(‘enter number of year:’))
  if x>1 and x<93:
      print(‘spring’)
  elif x>94 and x<186:
      print(‘summer’)
  elif x>187 and x<276:
      print(‘fall’)
  elif x>277 and x<366:
      print(‘winter’)
  else:
      print(‘errore’)

 4. x=int(input(‘Enter Number: ‘))

  if x>=1 and x<=93:

  print(‘Spring’)

  elif x>=94 and x<=184:

  print(‘Summer’)

  elif x>=185 and x<=275:

  print(‘Fall’)

  elif x>=276 and x<=366:

  print(‘Winter’)

  else:

  print(‘error’)

 5.  

 6.  

 7.  

ارسال یک پاسخ