تحلیل اکسل

سوال

با استفاده از دانش بدست آمده در حوزه تحلیل داده و همچنین
با استفاده از نمونه های موجود و از پیش آماده، مجموعه داده ای قرار داده
شده در پیوست را دانلود کرده و تحلیل داده های پایه و همچنین بصری
سازی های ابتدایی را انجام دهید. در این سوال می باید حداقل ۴ فرض مورد
بحث قرار گرفته شود و هرچه تعداد بیشتری فرض استفاده شود نمره اضافی
تعلق خواهد گرفت

فایل اکسل:

https://biaupload.com/do.php?filename=org-7c0f375aecda1.zip

0
asad 8 ماه 0 پاسخ ها 161 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ