پاسخ ( ۱ )

  1. سلام این تابع در یک خط تعریف شروع و پایان میپذیرد متغیر را به عنوان ارگومان ورودی میگیرد و همانجا پردازش نموده و به خروجی ارسال مینماید

ارسال یک پاسخ