بیشترین و کمترین نمره را نمایش بده

سوال

برنامه ای بنویسید که تعدادی نام دانشجو و نمرات آنها را از ورودی دریافت و سپس دانشجوئی که دارای بیشترین معدل و همچنین دانشجوئی که دارای کمترین معدل است را نمایش دهد .(در این برنامه برای ذخیره نام و نمرات و معدل از آرایه استفاده کنید)

0
mmd farjoo 9 ماه 0 پاسخ ها 174 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ