به خروجی بردن پسوند فایل

سوال

برنامه ای بنویسید که نام یک فایل را از ورودی بگیرد، سپس پسوند فایل و محتویات آن را به خروجی ببرد.

نام فایل : example.txt

محتویات فایل: Hello World

خروجی اول : txt

خروجی دوم : محتویات فایل

حل شده 0
Ahmad Mirzaei 2 ماه 1 پاسخ 91 دیده شده 2

پاسخ ( ۱ )

  1. بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ