برنامه C====> برنامه ای بنویسید که::::

سوال

برنامه ای بنویسید که ساعات کارکرد کارمند وتعداد فرزندهایش راگرفته وحقوق انرا محاسبه کند!

  1. حقوق خالص=ساعات کارکرد*۲۵۰۰(مزد کارمند ساعتی۲۵۰۰ت میباشد)
  2. به ازای هر فرزند وحداکثرتا ۳فرزند مبلغ ۱۵۰۰ت به حقوق اضافه میشود
  3. مبلغ۵%حقوق به عنوان مالیات وبیمه از حقوق کسر میشود
  4. اگر ساعات کارکرد از ۱۰۰ساعت کمتر باشد به ازای ساعات باقیمانده تا۱۰۰ برای هرساعت مبلغ۵۰۰ت از حقوق کسر میشود
0
Ali67288 3 ماه 0 پاسخ ها 51 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ