برنامه نویسی c++ با عملگرهای شرطی

سوال
 1. کدی بنویسید که یک عدد را از کاربر بگیرد و در صورتی که این عدد مثبت، منفی یا صفر باشد واژه positive, negative یا zero را نمایش دهد (با استفاده از عملگرهای شرطی)
در حال بررسی 0
Sajjas 2 ماه 2 پاسخ ها 56 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. #include<iostream.h.>
  #include<conio.h>
  int main()
  {
  int a;
  cout<<“Enter yout number?”;
  cin>>a;
  if(a<0)
  {
  cout<<“negtive”;
  }
  else if(a>0)
  {
  cout<<“positive”;
  }
  if(a==0)
  {
  cout<<“zero”;
  }

  getch();
  }

ارسال یک پاسخ