برنامه نویسی پایتون

سوال

برنامه ای بنویسید نمرات یک دانشجو را با واحد های درسی دریافت نماید و سپس معدل را نمایش دهد. در صورتی که نمره

دانشجو کمتر از ۱۲ بود پیغام مشروطی و در صورتی که کمتر از ۱۰ بود پیغام مردودی را نماید دهد.

راهنمایی:

از لیست ها و حلقه ها و عبارات شرطی باید استفاده کنید.

چون تعداد درس ها مشخص نیست لذا در انتخاب نوع حلقه دقت کنید.

برای شرط توقف الگوریتم شرایطی را در نظر بگیرید. شرایط به انتخاب خودتان در نظر گرفته شود

در حال بررسی 1
z.shabestari 2 سال 3 پاسخ ها 376 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1.  

 2.  

 3. <#How to calculate a student's grade point average
  Numberofcourses=int(input("please intet a Number of courses: "))

  grade1s=[]
  number_of_units=[]
  for grade in range(1,Number_of_courses+1):
  grade=float(input("please inter a grad of courses: "))
  if grade=۱۰:
  print(” This score is conditional”)
  elif grade<10:
  print("Unfortunately, you could not get a passing grade in this course")
  Number_of_units=int(input("please intet a Number of units: "))
  grade1=float(grade*Number_of_units)
  grade1s.append(grade1)
  ave=sum(grade1s)
  number_of_units.append(Number_of_units)
  ave_units=sum(number_of_units)
  GPA=ave/(ave_units) #Calculate the student's grade point average
  print("GPA=",GPA)
  if GPA=10:
  print(” Unfortunately, you were placed on probation this semester”)
  elif GPA

ارسال یک پاسخ