برنامه عدد شماری

سوال

برنامه ای بنویسید که ابتدا از کاربر مقدارnرا به عنوان ورودی بگیرد. سپس از کاربر تا جایی که مجموع اعداد گرفته شده بیشتر از n شود، عدد به عنوان ورودی بگیرد و در نهایت تعداد اعدادی که از کاربر گرفته را چاپ کند.

در حال بررسی 0
negin.np 3 ماه 4 پاسخ ها 92 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۴ )

 1. int i , n , a;
  scanf(“%d”,&n);
  while(i < n){
  scanf(“%d”,&a);
  i += a;
  }

 2.                                                                  


  ضمیمه ها

ارسال یک پاسخ