برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی دریافت کرده که این اعداد با هم بیشتر از ۳ عدد اختلاف دارند یا خیر

سوال

برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی دریافت کرده که این اعداد با هم بیشتر از ۳ عدد اختلاف دارند یا خیر

0
mahdi1838 1 سال 0 پاسخ ها 483 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ