پاسخ ها ( ۲ )

 1. list1=[]
  i=1
  while 7*i<=200:
      i+=1
  for i in range(i,i+10):
      list1.append(i*7)
  print(list1)

 2.  

ارسال یک پاسخ