برنامه‌ای بنویسید که ۱۰ عدد دریافت و تعداد ارقام ۳ رقمی را نمایش دهد

سوال

برنامه‌ای بنویسید که ۱۰ عدد دریافت و تعداد ارقام ۳ رقمی را نمایش دهد.

در حال بررسی 1
tiam87 1 سال 1 پاسخ 159 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  using namespace std;
  ///////////////////
  int main()
  {
  int num[10],res,count=0;
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
  cout<<“enter your [“<<i+1<<“] number : “;
  cin>>num[i];
  }
  for(int i=0;i<10;i++)
  {
  res=num[i]/100;
  //cout<<res;
  if(res<10 && res!=0)
  {
  cout<<“your [“<<i+1<<“] is 3 digi.your number is : “<<num[i]<<endl;
  count++;
  }

  }
  cout<<endl<<“you have “<<count<<” a three-digit number.”;
  getch();
  return 0;
  }

ارسال یک پاسخ